Proponowane tematy prac

w Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Proponowane tematy prac magisterskich

  1. Wieloletnie zmiany terminów wędrówek wybranych gatunków ptaków wróblowych w rejonie Bałtyku w odpowiedzi na zmiany klimatu. Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz

Jest też możliwość indywidualnego uzgodnienia tematu pracy magisterskiej w zakresie badań prowadzonych przez Stację Badania Wędrówek Ptaków, w zależności od zainteresowań kandydatów, do ustalenia z promotorką. Promotorką wszystkich prac licencjackich i magisterskich i SBWP jest dr hab. Magdalena Remisiewicz.

Aktualnie realizowane tematy prac magisterskich

  1. Porównanie strategii pierzenia lotek u populacji wschodnich i zachodnich cierniówki Sylvia communis i gajówki Sylvia borin – Ilona Krawczyk, kierunek Biologia, V rok, promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz.
  2. Wieloletnie trendy liczebności drobnych ptaków wróblowych wędrujących przez południowe wybrzeże Bałtyku – Tomasz Maciąg, kierunek Biologia, IV rok, promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz.