Bez kategoriiNewsy

Oferta dla doktorantki/doktoranta

By 16 lipca 2018 No Comments

Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje osoby do wykonania pracy doktorskiej w ramach tematu badawczego:

„Wpływ zmian klimatu na długoterminowe zmiany parametrów migracji u ptaków wędrujących między rejonem Bałtyku a zimowiskami”

Ptaki, które wędrują pomiędzy lęgowiskami a zimowiskami, dostosowują terminy migracji i inne etapy cyklu życiowego do zmian klimatu. Celem projektu jest określenie, jak długoterminowe zmiany klimatu wpływają na terminy wędrówek, pierzenia i inne etapy cyklu życiowego migrantów na obu krańcach ich szlaków wędrówkowych, w Polsce i w Afryce. W pracy zostaną wykorzystane dane z 56 lat monitoringu ptaków, zebrane w trakcie Akcji Bałtyckiej, oraz wieloletnie dane o migrantach z Republiki Południowej Afryki, z możliwością uzupełnienia o materiały zebrane z wykorzystaniem nowych technik (molekularne określanie płci, modele pierzenia, geolokatory). Praca będzie powiązana z projektem „System wczesnego ostrzegania o zmianach bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu” (PL-RPA/BEW/01/2016), finansowanym przez NCBiR (Polska) i NRF (RPA) w ramach programu „Współpraca Polska-RPA” między naszą Stacją a Animal Demography Unit z Uniwersytetu w Kapsztadzie, RPA.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • udział w pracach terenowych Akcji Bałtyckiej, w tym w obrączkowaniu ptaków,
 • możliwość rozwoju naukowego w Polsce i za granicą,
 • możliwość (ale nie konieczność) udziału w ekspedycjach terenowych do RPA,
 • współpracę z naukowcami z Uniwersytetu w Kapsztadzie i innych polskich ośrodków.

Wymagamy:

 • stopnia magistra lub magistra inżyniera biologii lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenia w posługiwaniu się bazami danych Excel lub innymi,
 • motywacji do pracy  badawczej i umiejętności pisania prac naukowych (publikacje będą dodatkowym atutem),
 • doświadczenia w pracy terenowej związanej z obrączkowaniem ptaków (licencja na obrączkowanie ptaków będzie dodatkowym atutem),
 • znajomości podstaw statystyki i łatwości w uczeniu się nowego oprogramowania,
 • znajomość programów statystycznych (R, STATISTICA, SPSS lub podobne) będzie dodatkowym atutem,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowe informacje:

 • projekt planowany jest na 4 lata akademickie (2018/19-2022/23),
 • stypendium doktoranckie będzie przyznawane od I. roku studiów doktoranckich, według listy rankingowej kandydatów. Dodatkowo jest możliwość wykonania odpłatnych prac technicznych w Stacji (np. praca nad bazami danych z obrączkowania) i uzyskanie przy tym nowych umiejętności,
 • możliwość niedrogiego zakwaterowania w Hotelu Asystenckim UG,
 • warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest pozytywna ocena w trakcie postępowania rekrutacyjnego na Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędzie się w terminie 18-19 września 2018,
 • termin rejestracji online 3-14 września 2018, termin składania dokumentów 3-14. września 2018, szczegóły rekrutacji na rok 2018/2019 na stronie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt do 25 sierpnia 2018, i przesłanie na adres: magdalena.remisiewicz@biol.ug.edu.pl

 • życiorysu,
 • listu motywacyjnego,
 • listu/listów rekomendacyjnych np. od promotora,
 • egzemplarza (.pdf) swojej pracy magisterskiej,
 • egzemplarzy (.pdf) ewentualnych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

dr hab. Magdalena Remisiewicz

Kierownik Stacji Badania Wędrówek Ptaków

Wydział Biologii

Uniwersytet Gdański